In samenwerking met SBO de Johan Seckel is vanaf januari 2018 een 'Structuurgroep' aan de Boslust verbonden. Een groep om leerlingen met gedragsproblemen onderwijs te bieden in de regio. Door gespecialiseerde leerkrachten worden leerlingen in een kleine en gestructureerde setting begeleid in hun ontwikkeling. Er is sprake van nauwe samenwerking tussen het team van de 'Structuurgroep' en ouders.

Doelgroep

Leerlingen in de leeftijd van 9 t/m 13 jaar met specifieke vraag voor ondersteuning en begeleiding betreffende gedragsproblematiek. Bij de betreffende leerling is reeds een ambulant begeleider betrokken geweest.

Onderwijsaanbod

We sluiten zoveel mogelijk aan bij de doelen van het regulier onderwijs. Daarnaast wordt specifieke aandacht besteed aan sociaal-emotionele ontwikkeling. Er wordt gekeken naar wat de leerling nodig heeft om binnen de 'structuurgroep' tot leren te komen. Het welbevinden van de leerling staat centraal.

Structuur3

Doorstroom

Met deze onderwijsvoorziening is een meer permanente plek voor leerlingen met gedragsproblematiek gecreeerd. In het kader van de wet Passend Onderwijs en indien dit in het belang`is van het kind, is het mogelijk dat leerlingen terugkeren naar een van de scholen (speciaal) basisonderwijs.

Uitstroom

Vanuit de 'Structuurgroep' stromen de leerlingen uit naar het voortgezet onderwijs. Dit kan zijn het regulier voortgezet onderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs.

Organisatie

  • De groepsgrotte is maximaal 12 leerlingen
  • Toegankelijk voor leerlingen vanaf groep 3 (didactisch niveau)
  • Twee gespecialiseerde leerkrachten en een onderwijsassistent
  • Intensieve begeleiding door het zorgteam (o.a. orthopedagoog en intern begeleider)

Aanmelding en toelating

Voor toelating tot de 'Structuurgroep' is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Scholen en instellingen kunnen, in samenspraak met ouders, een leerling aanmelden bij de Commissie van Arrangeren en Toewijzing (CAT).