• Bannervsobw1.png
 • Bannervsobw2.png
 • Bannervsobw3.png

Welkom op de VSO BW afdeling van de Boslust

Hier vind u alle informatie met betrekking tot de VSO Boslust Wolfskuil stroom van onze school. In de rode menu balk staan verschillende menu items over de schooltijden, vakanties en protocollen.

De inhoud van deze pagina bestaat verder uit informatie over, de doelgroep, het aanmelden en de toelating, het onderwijsaanbod, de organisatie  en de uitstroom van de BW afdeling.

  Doelgroep

Op onze afdeling voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO BW) zijn we als team samen met ouders en begeleiders gericht op de groei van leerlingen met een ontwikkelingsachterstand op zowel cognitief en/of sociaal-emotioneel gebied. Met elkaar proberen we antwoord te geven op de specifieke begeleidingsvraag van onze leerlingen door de communicatie, de leeromgeving en het onderwijsaanbod zo goed mogelijk af te stemmen.

Vanuit onze Christelijke levensvisie zoeken we met respect samen met elke leerling naar een plek waar de leerling van betekenis kan zijn. We richten ons daarbij op de gebieden: wonen, werken en vrije tijd.

  Aanmelden en toelating

Wanneer een leerling op de twaalf- of dertienjarige leeftijd de SO-afdeling verlaat komt het Voortgezet Speciaal Onderwijs in beeld. Als ouders/verzorgers van een nieuwe leerling hun zoon of dochter op onze school willen plaatsen vindt er een kennismakingsgesprek plaats.

Na dit oriënterend gesprek volgt de officiële aanmelding en zal via het samenwerkingsverband, waartoe u al ouder/verzorger behoort een TLV worden aangevraagd. Deze aanvraag vindt plaats via de Boslust of via de huidige school.

De gymzaal van de boslust

 Onderwijsaanbod

Het onderwijsaanbod wordt afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling.
Belangrijke thema’s in ons onderwijsprogramma zijn:

 • Het vergroten van de zelfredzaamheid.
 • Het ontwikkelen van autonomie.
 • Het samen ontdekken van competenties.
 • Het ontwikkelen van vaardigheden in het onderhouden van relaties.
 • Het ontwikkelen van een reëel zelfbeeld.
 • De oriëntatie op de samenleving.

Het werken aan deze onderwijsdoelen wordt tijdens de activiteiten vaak handelingsgericht aangeboden. Vanuit deze handelingsgerichtheid wordt de leerling gestimuleerd tot het denken en het organiseren van de taak. Dit heeft een stimulerende invloed op de cognitieve ontwikkeling. De oriëntatie op arbeid geven we vorm via werkervaringsplekken. Via groepsstages doen leerlingen werkervaring op en ontwikkelen sociale- en praktische vaardigheden. Tijdens deze gevarieerde groepsstages ontdekt de leerling zijn of haar competenties op het gebied van arbeid.

De ontwikkeling van onze leerlingen wordt gevolgd aan de hand van een leerlingvolgsysteem. We gebruiken hiervoor de CED-leerlijnen. Hierin zijn de kerndoelen voor het VSO-onderwijs opgenomen. Deze doelen zijn per ontwikkelingsgebied omschreven. Via deze doelen werken we planmatig aan de ontwikkeling.

Een leerlijn is een opbouw van subdoelen (kleine stappen) die leiden naar een einddoel. Een leerlijn geeft aan welke doelen realistisch zijn voor een leerling van een bepaalde ontwikkelingsleeftijd. Doelen worden opgesteld en geformuleerd in een groepsplan, waardoor de leerling onderwijs op maat krijgt aangeboden. Onze plannen, waaronder het Ontwikkelings Perspectiefplan (OP) zijn gemaakt op basis van deze CED-leerlijnen

  Organisatie

Onze afdeling bestaat uit vier reguliere groepen.

BW 1: Specifieke onderwijsgroep voor alle leerjaren van het VSO.
BW 2a: Integratieklas (Symbiose overeenkomst met VO Vechtdal College Dedemsvaart)
BW 2b: leerjaar 1 en 2.
BW 2c: leerjaar
BW 3: leerjaar 3 en 4
BW 4: leerjaar 5, 6 en 7. In het laatste jaar wordt het uitstroomtraject vorm gegeven.

Leerlingen kunnen tot het jaar waarin ze twintig worden in het VSO blijven. Elke groep heeft een leerkracht en een onderwijsassistent.

Opbouw van het werkervaringstraject:

 • Vanaf 15 jaar vindt er een oriënterende interne stage plaats in de school.
 • Vanaf 15 jaar nemen leerlingen onder leiding van een leerkracht of onderwijsassistent deel aan een groepsstage op een locatie buiten de school.
 • Wanneer een leerling 17 ½ jaar is, vindt er een onderzoek plaats door de Commissie van Begeleiding. Dit onderzoek is gericht op de toekomst van de leerling. Op basis van dit onderzoek vindt er een adviesgesprek plaats. Dit adviesgesprek is het beginpunt van het officiële uitstroomtraject wat anderhalf tot twee jaar duurt.

De teamleider van het VSO is verantwoordelijk voor de leerlingenzaken en voor de begeleiding van de leerkrachten.
De leerlingenzorg wordt aangestuurd vanuit het zorgteam van de school. Dit zorgteam bestaat uit de psycholoog, een ASS-deskundige en de teamleider. Daarnaast zijn er bij ons op de afdeling twee stage-coördinatoren werkzaam. Zij zijn beiden gericht op alle zaken die te maken hebben met de arbeidsoriëntering en de arbeidstoeleiding. Hierbij is het vinden van een passende definitieve arbeidsplek het einddoel.

  Uitstroom

Op onze afdeling zijn we gericht op de uitstroom naar dagbesteding. De leerlingen stromen uit naar deze drie vormen:

De arbeidsmatige dagbesteding.
De licht-arbeidsmatige dagbesteding.
De belevingsgerichte dagbesteding.

 Dit filmpje geeft in ruim een vijf minuten een goed beeld van de Boslust VSO BLW afdeling.

Contactgegevens

Hoofdgebouw 'boslust'
Jhr. Repelaerlaan 2
7731 AN Ommen
tel: 0529 769053

Aquila

De Boslust is onderdeel van stichting Aquila. Klik op het logo om de site van de stichting te bezoeken.


logoaquila

De Boslust werkt samen met: