Welkom bij de structuurgroep.

Hier vindt u alle info met betrekking tot de Structuurgroep van onze school.

In de grijze menu balk vind je verschillende items over de schooltijden, vakanties, en nog veel meer.

Hieronder de 3 meest recente artikelen van de Stuctuur groep. Onder het menu nieuws vindt u de oudere artikelen.
Kanjertraining

Kanjertraining

Meer informatie over de Kanjertraining. Read More
Structuurgroep nieuws

Structuurgroep nieuws

Alle nieuwtjes over de structuurgroep op een rij! Read More
Extra Boslust nieuwsbrief Pasen

Extra Boslust nieuwsbrief Pasen

  Klik hier om de nieuwsbrief te downloaden en te lezen.   Read More
  • 1

Doelgroep

In SO Structuur geven wij onderwijs en ondersteuning aan leerlingen met een niveau groep 3 t/m groep 8. Dit zijn leerlingen met complexe gedragsproblematiek die onvoldoende tot ontwikkeling komen in het regulier basisonderwijs en SBO. Vaak is er sprake van een ontwikkelingsstoornis zoals (AD(H)D), ODD, ASS, hechtingsproblemen of angst stoornissen. Ook kan er sprake zijn van een leerstoornissen als dyslexie of dyscalculie.

De complexe gedragsproblematiek betekent een breed scala aan belemmerende factoren. Leerlingen hebben bijvoorbeeld te maken met concentratieproblemen, prikkelgevoeligheid, ontbreken van basisveiligheid en/of problemen met emotie regulatie. Wat onze leerlingen gemeen hebben is behoefte aan duidelijkheid, voorspelbaarheid en structuur.

  • Aanmelding en toelating
  • Onderwijsaanbod
  • Organisatie
  • Uitstroom

Voorafgaande aan de aanmelding en eventuele plaatsing is er een kennismakingsgesprek op school. Voor dit kennismakingsgesprek kan er contact worden opgenomen met de school.

Zodra ouders/verzorgers de wens uitspreken hun zoon/dochter te plaatsen op de Boslust zal er via het samenwerkingsverband waartoe u als ouder behoort een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) worden aangevraagd. Deze aanvraag TLV vindt plaats via de Boslust of via de huidige school.

  • Het onderwijs wordt afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling. Het wordt zodanig ingericht dat de leerling een ononderbroken ontwikkelingsproces kan doorlopen.
  • Het onderwijs richt zich op de emotionele en de verstandelijke ontwikkeling, op het ontwikkelen van creativiteit, het verwerven van kennis en van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden.
  • Het onderwijs gaat er mede van uit dat de leerlingen opgroeien in een multiculturele samenleving.

De ontwikkeling van de leerlingen wordt gevolgd aan de hand van ons leerlingvolgsysteem. Wij gebruiken hiervoor de CED leerlijn ‘Leren Leren’ en de (niet)methode gebonden toetsen. De doelen worden opgesteld en geformuleerd in een groepsplan, waardoor de leerling onderwijs op maat krijgt aangeboden. Onze plannen, waaronder het Ontwikkelings Perspectiefplan (OP) zijn gemaakt op basis van deze CED-leerlijn en de (niet) methode gebonden toetsen.

Wij bieden onze leerlingen een veilige leeromgeving waarin zij zich cognitief en sociaal-emotioneel optimaal kunnen ontwikkelen. Wij willen daarbij hun zelfvertrouwen en competenties vergroten; we geven ze inzicht in hun mogelijkheden en beperkingen en hoe ze daarmee om kunnen gaan.

SO Structuur bestaat uit twee lesgroepen van maximaal 10 leerlingen.

Wij plaatsen leerlingen vanaf groep 3 niveau.
Structuurgroep 1 groep 3 t/m 5
Structuurgroep 2 groep 6 t/m 8

Aan iedere klas zijn een groepsleerkracht en een onderwijsassistent gekoppeld.

Bij de indeling wordt geprobeerd zoveel mogelijk de leerlingen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep te plaatsen. Er wordt echter niet alleen naar leeftijd gekeken: factoren als sociaal-emotionele ontwikkeling, schoolverloop basisschool/SBO, en groepssamenstelling kunnen een rol spelen bij plaatsing in een bepaalde stamgroep.

De teamleider is verantwoordelijk voor alle leerlingenzaken in de verschillende groepen en voor de begeleiding van de groepsleerkrachten in het dagelijks werk met de leerlingen. Verder is er een zorgteam leerlingen, deze bestaat uit: de teamleider, een orthopedagoog en een
ASS-coördinator. Vanuit dit zorgteam wordt de leerlingenzorg aangestuurd.

Jaarlijks wordt er in het OP een uitstroomadvies opgenomen en besproken met ouders. Leerlingen die de school verlaten en naar het voortgezet onderwijs gaan, ontvangen in januari/februari een schooladvies.
Dit advies is leidend voor de toelating tot PRO, VSO, VMBO, HAVO en VWO.

Bij het onderbouwen van het schooladvies wordt gebruik gemaakt van de scores op de Citotoetsen en de methode gebonden toetsen. Belangrijke aanvullende informatie over de sociaal-emotionele ontwikkeling, werkhouding en motivatie wordt ook in het advies verwerkt. Daarnaast werken wij met ROUTE 8, dit is een digitale, adaptieve eindtoets die het taal- en rekenniveau van de leerling meet en zich aanpast aan het niveau van de leerling. Ook hiermee kunnen wij meten of het schooladvies juist is vastgesteld.

Het onderwijskundig rapport en de aanmelding worden naar de gekozen school voor voortgezet onderwijs gestuurd. Het advies van de school is bindend. Over toelating van leerlingen die zijn aangewezen op het Praktijkonderwijs of het VSO, beslist een onafhankelijke commissie. Deze commissie bekijkt aan de hand van het onderwijskundig rapport of de leerling in aanmerking komt voor deze specifieke vorm van voortgezet onderwijs.

Contactgegevens

Dependance 'de Laarakkers'
Nering Bogelstraat 5
7731 EL Ommen
tel: 0529 452448

 

 

De Boslust werkt verder samen met:

Aquila

De Boslust is onderdeel van stichting Aquila. Klik op het logo om de site van de stichting te bezoeken.


logoaquila